งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 ณ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 ณ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ประธานกรรมการ (มรภ.สวนสุนันทา) 2.รศ.(พิเศษ) กัลยา แสงเรือง กรรมการ (มรภ.พระนคร) 3. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ (มรภ.นครปฐม) 4. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการ (มรภ.เพชรบุรี) 5.อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก กรรมการและเลขานุการ (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งให้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทาลัย บุคลากร และบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธานกรรมการ และผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 40 คน

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ. จำนวน 4 ท่าน ได้ แก่ 1. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 2. รศ.ดร.เพ็ณประภา ภัทรานุกรม กรรมการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 3. ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร กรรมการ (วิทยาลัยนครราชสีมา) 4. ผศ.ดร.โชติ เนืองนันท์ กรรมการและเลขานุการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) ทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณาภาพภายนอกตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน 11 องค์ประกอบและ 32 ประเด็นพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงการเข้าสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงการเข้าสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteriafor Performance Excellence : EdPEx) วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0 เพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตร OBE วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ประธานโครงการฯ และอาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ ให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 40 คน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 45 คน

Scroll to top