กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ (หลักสูตรที่ 4) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ (หลักสูตรที่ 4) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากร มีอาจารย์เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 38 คน

 

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ

 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ

 

 

Scroll to top