ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนและผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภาพการศึกษาของหน่วยงาน จำนวน 40 คน เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top