กิจกรรม ประชุมถ่ายทอดความรู้เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ประชุมถ่ายทอดความรู้เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานซึ่งกันและกัน

Scroll to top