กิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จำนวน 50 คน เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 5 ท่าน และนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

Scroll to top