โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ประธานโครงการฯ และอาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ ให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน

Scroll to top