โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน โดยมีผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม

Scroll to top