โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานโครงการฯ

Scroll to top