ประชุมทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมี ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า เป็นประธานการประชุม

Scroll to top