โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 23-24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมหาวิทยาลัยฯ เรียนเชิญ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 5 ท่านได้ แก่
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ
ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการ
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง กรรมการ
อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก กรรรมการและเลขานุการ
โดยมหาวิทยาลัยฯ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.59

Scroll to top